Verwachtingen en aanmeldingscriteria

 

Elke “nieuwe” aanmelding wordt besproken op onze wekelijkse teamvergaderingen op woensdagnamiddag.

Een begeleiding kan enkel opgestart worden wanneer het gehele team ‘groen licht’ geeft. Om deze beslissingen correct en vlot te laten verlopen hanteren wij reeds enkele jaren een  aantal criteria. Om misverstanden te vermijden willen wij graag van bij het begin van het schooljaar duidelijk communiceren omtrent deze criteria. Gelieve deze dan ook aandachtig door te nemen.
 

 • Bij aanmelding is de leerling ingeschreven in het secundair onderwijs en moet na het traject terug kunnen aansluiten in een schools traject.
   
 • Op het aanmeldingsformulier staat duidelijk te lezen dat de aanmelders school en/of CLB akkoord gaan met onze werkwijze en dit ook onderkennen.
   
 • Het aanmeldingsformulier is zo volledig mogelijk en uitgebreid ingevuld. Bij te weinig informatie kan het team geen gegronde beslissing nemen en zijn we genoodzaakt om bijkomende informatie op te vragen.
   
 • Het aanmeldingsformulier werd tijdig doorgestuurd, zodat alle praktische afspraken en voorbereidingen tijdig gemaakt kunnen worden.
   
 • Een aanmelding dient ook tijdig te gebeuren binnen de schoolcontext. Wacht niet tot de escalatie van een situatie. Zet vooral in op de kracht van preventie.
   
 • On@break² maakt deel uit van een “totaaltraject” waarin verschillende actoren hun verantwoordelijkheid opnemen. De betrokkenheid van CLB / school / ouder of opvoedingsverantwoordelijke moet kunnen worden gegarandeerd (oa aanwezigheid op rondetafelgesprek en afrondingsgesprek).
   
 • Er is sprake van een minimale motivatie bij de leerling (heeft zelf een hulpvraag of minimaal probleembesef).
   
 • Bij een aanmelding voor een CHAlleNGE wordt een peter/meter verwacht. Dit is bij voorkeur geen zorgleerkracht of CLB medewerker. Een vertrouwenspersoon is een leerkracht die in samenspraak met de jongere werd voorgesteld.
  De peter/meter heeft als functie het proces tijdens de begeleiding op te volgen en waar nodig aan te sluiten bij overlegmomenten. Daarnaast zal de peter/meter ook de re-integratie van de jongere in de school bevorderen door de nazorg binnen de schoolcontext op zich te nemen.  
   
 • De school ziet een begeleiding binnen On@break2 als een kans, niet als een sanctie. Zij communiceert dit ook naar de leerling en de ouders.
   
 • De begeleiding is een volwaardig begeleidingstraject. Het kan niet ingeroepen worden als een alternatieve dagbesteding. Hiervoor bestaan andere trajecten (vb: zorgboerderij).
   
 • De betrokken partijen hebben realistische verwachtingen. Er worden haalbare doelstellingen geformuleerd zodat we kunnen opstarten met een inhoudelijk zinvol begeleidingstraject.
   
 • Bij het vormen van een groep wordt er zoveel als mogelijk rekening gehouden met de individuele hulpvraag, leeftijd, ...

 

 

 


 
© 2017 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)